O Zdrowie Dbaj

Regulamin

REGULAMIN SERWISU ozdrowiedbaj.pl

wersja nr 1.00 aktualna od dnia: 28 kwietnia 2024r.

Usługodawca (i Administrator Serwisu) ozdrowiedbaj.pl: Fundacja O Zdrowie Dbaj z siedzibą: we Wrocławiu: ul. Łubinowa 12/4, 52-210 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000711488; NIP:8982240542, REGON: 369136156, Organizacja Pożytku Publicznego.
Kontakt 24/7: +48 577 595 653 oraz online: https://ozdrowiedbaj.pl/kontakt/

I. Aktualna treść regulaminu Serwisu (zasady świadczenia usług drogą elektroniczną):

 1. Serwis internetowy ozdrowiedbaj.pl (dalej:Serwis) stanowi prezentację i obsługę online oferty Usługodawcy w zakresie: ekskluzywne masaże relaksacyjne ciała o dobroczynnym działaniu, które oferujemy zarówno w domowym zaciszu i w nowoczesnym gabinecie, prelekcje o zdrowiu w ramach edukacji zdrowotnej, pozyskiwanie darowizn na działalność statutową – zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.
 2. Użytkownik: Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 3. Niniejszy regulamin (dalej:Regulamin), sporządzony na podstawie obowiązującego prawa polskiego, określa zasady i warunki korzystania z oferty Serwisu online ozdrowiedbaj.pl , prowadzonego pod adresem internetowym: https://www.ozdrowiedbaj.pl/
 4. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w taki sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie na trwałym nośniku.
 7. Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny, np. poprzez korzystanie z usług lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej Serwisu wymaga akceptacji i przestrzegania Regulaminu.
 8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl przepisów o ochronie własności intelektualnej i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione. Usługodawca posiada wszelkie prawa autorskie do zawartości Serwisu i oferty Serwisu.
 10. Konto: wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: nazwą Użytkownika, hasłem i adresem e-mail, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Użytkownika korzystanie z oferty Serwisu. Nazwa Użytkownika i hasło są ciągami znaków ustalanych przez Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  a. Użytkownik może założyć konto w systemie rezerwacyjnym.
  b. Po utworzeniu Konta otrzymuje dostęp do listy i szczegółów wcześniej złożonych rezerwacji.
  c. Użytkownik w panelu może dokonać aktualizacji swoich danych nabywcy oraz zmienić hasło.
  d. Gdy Użytkownik jest zalogowany podczas składania zamówienia, jego dane są automatycznie uzupełniane w formularzu rezerwacyjnym, co przyspiesza proces zamówienia.
 11. Utworzenie i prowadzenie Konta jest bezpłatne.
 12. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, online lub pocztą tradycyjną poprzez zakładkę online: https://ozdrowiedbaj.pl/kontakt/ .Konto zostanie niezwłocznie usunięte w całości.
  Oferta Serwisu:
 13. Usługodawca świadczy usługi online za pośrednictwem Serwisu w Internecie.
 14. Oferta Serwisu obejmuje następujące usługi:
  a) zapisy na masaże relaksacyjne ciała,
  b) zapisy na prelekcje o zdrowiu w ramach edukacji zdrowotnej,
  c) przyjmowanie darowizn na działalność statutową Usługodawcy.
 15. Oferta Serwisu zawiera wyłącznie usługi pozbawione wad prawnych lub fizycznych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Polski.
 16. Usługi Serwisu: masaże relaksacyjne ciała i prelekcje o zdrowiu w ramach edukacji zdrowotnej, są odpłatne wg cenników zamieszczonych online: https://ozdrowiedbaj.pl/masaz/masaz-we-wroclawiu/ i https://ozdrowiedbaj.pl/edukacja-zdrowotna/
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana nigdy nie działa wstecz.
 18. System informatyczny Serwisu: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 19. Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika systemu informatycznego do wymagań systemu informatycznego Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera, telefonu, tabletu albo przeglądarki internetowej. System informatyczny Serwisu ma charakter responsywny, obsługuje wszystkie najpopularniejsze przeglądarki internetowe, wymaga obsługi skryptów, jest szyfrowany protokołem SSL: wersja TLS 1.3.
  Zamówienia usług:
 20. Użytkownik może składać zamówienia z Oferty Serwisu za pośrednictwem poprawnie założonego Konta (weryfikacja poprzez przesłany drogą elektroniczną na podany adres e-mail odnośnik).
 21. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  a. Po przejściu na stronę rezerwacja.ozdrowiedbaj.pl, należy wybrać usługę, którą Użytkownik chce zarezerwować.
  Użytkownik może rezerwować spotkania również bez potrzeby założenia Konta. Na stronie Serwisu podane są parametry usługi: opis, czas trwania, koszt.
  b. Po kliknięciu „Rezerwuj”, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru specjalisty, który będzie realizować usługę.
  c. Po wyborze specjalisty, pojawia się kalendarz dostępności, w którym Użytkownik wskazuje, na który termin (dzień i godzinę) chciałby się umówić na realizację wybranej usługi.
  d. Po wyborze terminu, pojawia się strona z podsumowaniem, gdzie znajdują się szczegóły rezerwacji.Użytkownik wprowadza w formularzu dane nabywcy, może uzupełnić dodatkowe informacje. Na stronie może wprowadzić kod rabatowy, który zmniejsza cenę usługi. Na koniec wybiera sposób płatności za usługę.
  e. Po przesłaniu formularza rezerwacja zostaje zapisana w systemie. Wyświetlone zostają szczegóły złożonej rezerwacji oraz informacje w jaki sposób dokonać płatności. W przypadku płatności kartą lub online pojawia się przycisk, który przekierowuje Użytkownika na stronę operatora płatności. Link do szczegółów rezerwacji również przesyłany jest na uprzednio podany adres e-mail Użytkownika.
  f. Po zaakceptowaniu rezerwacji przez personel, Użytkownik otrzymuje powiadomienie o pomyślnym przyjęciu rezerwacji. W przypadku braku płatności rezerwacja zostaje anulowana.
 22. Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie, czyli utworzył Konto ma możliwość składania zamówień poprzez funkcjonalność: koszyk zamówień lub poprzez stronę internetową Usługodawcy.
 23. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.
 24. Usługodawca uznaje zamówienie za prawidłowe, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane dane (przede wszystkim do wystawienia poprawnego dokumentu fiskalnego). Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Usługodawca ma prawo do anulowania wadliwego zamówienia.
 25. Przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę jest równoznaczne z zawarciem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony. Umowa ma charakter odpłatny dla usług płatnych Serwisu z obowiązkiem zapłaty wg właściwego cennika (pkt 16 Regulaminu).
 26. Usługodawca wykonuje w pełni usługi za wyraźną zgodą Użytkownika, który jest informowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 27. Realizacja zamówionych usług odbywa się poprzez: wykonanie zamówionego masażu w gabinecie Usługodawcy lub w miejscu umówionym z zamawiającym, przeprowadzenie umówionej prelekcji w miejscu umówionym z zamawiającym lub poprzez System informatyczny Serwisu (darowizny).
 28. Usługodawca na potwierdzenie zakończenia realizacji odpłatnej umowy o świadczenie usług przekazuje Użytkownikowi właściwy dokument fiskalny.
 29. Płatność za usługi odpłatne Serwisu lub przekazanie darowizny na działalność statutową realizowana jest bezpośrednio poprzez konto bankowe Usługodawcy: 91 1750 0012 0000 0000 4090 2589 lub za pośrednictwem systemu płatności online obsługiwanego przez: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości i Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825, kapitał zakładowy Elavon Financial Services Designated Activity Company 6.400.001,00 euro.

  Reklamacje:
 30. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu. Reklamacje można zgłaszać z tytułu niezgodności usług cyfrowych z umową.
 31. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać: firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego. Możliwe jest skorzystanie ze wzoru udostępnianego poniżej przez Usługodawcę.
 32. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.
 33. Usługodawca odpowiada przez 2 lata od dnia dostarczenia usługi cyfrowej i treści cyfrowej za niezgodność ich z umową z Użytkownikiem. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Chyba że środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował w pkt 19 Regulaminu w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy z Użytkownikiem.
 34. Użytkownik będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
  b) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ;
  c) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  d) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 35. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych powyżej.
 36. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl .
 37. Koszty doprowadzenia usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 38. Użytkownik zostaje poinformowany, że do reklamacji w przypadku konsumenta mają zastosowanie inne przepisy prawa, niż do reklamacji w przypadku innych podmiotów.

  Postanowienia uzupełniające:
 39. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:
  a) za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika,
  b) Użytkownik może rozwiązać ww. umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług Serwisu.
  c) w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania ww.umowy ze skutkiem natychmiastowym i nałożenia na Użytkownika kary umownej w wysokości: jeden tysiąc złotych lub dochodzenia roszczenia o naprawę szkody na zasadach ogólnych.
  d) Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dniowy, w którym może on odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 40. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
 41. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności promocyjnej oraz fundrasingowej w Serwisie.
 42. Usługodawca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 43. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność – w terminie trzydziestu dni od jej wystąpienia – przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu.
 44. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Koszt dokonania modyfikacji (zmian, aktualizacji) ponosi Usługodawca.
 45. Usługodawca zastrzega sobie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 46. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 47. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 48. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 49. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy odnośników do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 47 i pkt 48.
 50. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 51. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawcy.
 52. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 53. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

Marcin Matusewicz – prawnik AD.2024

Scroll to Top
Skip to content