Nr konta bankowego: 91 1750 0012 0000 0000 4090 2589 biuro@ozdrowiedbaj.pl

Statut Fundacji O Zdrowie Dbaj

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja O Zdrowie Dbaj, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra Nowackiego, zwana dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza dr Wisława Boć w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207, w dniu 3 października 2017 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji jest prowadzenie szerokiej działalności dobroczynnej w szczególności nakierowanej na pomaganie osobom w zapewnieniu zdrowia oraz ogólnego rozwoju. Ponadto celem Fundacji jest prowadzenie pomocy w zapewnieniu edukacji a szczególnie edukacji zdrowotnej, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) prowadzenie działalności charytatywnej;
3) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
4) prowadzenie ochrony i promocji zdrowia;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) prowadzenia działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
7) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą;
8) prowadzenie ratownictwa i ochrony ludności;
9) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
10) organizowanie różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
11) prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
12) upowszechnianie oraz ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenia działań wspomagających rozwój demokracji;
13) promocję i organizację wolontariatu;
14) prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

15) prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
16) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
17) prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w sferze prowadzonych przez nie zadań publicznych.

§ 8.

Działalność określona w §7 Statutu może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna i działalność odpłatna zgodnie z decyzjami Zarządu Fundacji.

§ 9.

Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) Ofiar pieniężnych i w naturze,
2) Spadków, zapisów, i darowizn krajowych i zagranicznych,
3) Dochodów z imprez i zbiórek publicznych,
4) Subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych organów administracji publicznej oraz instytucji kościelnych, społecznych, osób prywatnych, przedsię¬biorstw i organizacji,
5) Z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem;
6) Dochodów z działalności odpłatnej,
7) Odsetek bankowych
8) Innych źródeł.

Władze Fundacji

§ 12.

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów.

Rada Fundacji

§ 13.

1. Rada jest organem stanowiącym, a także sprawującym nadzór i kontrolę na działalnością Fundacji.
2. Rada składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż dziewięciu członków, w tym z Przewodniczącego, powoływanych na pięcioletnią, wspólną kadencję.
3. Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Fundator. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez pozostałych członków Rady. Odwołanie jest możliwe wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku odwołania, upływu kadencji, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci jej członka.
6. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14.

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Przewodniczący Rady może upoważnić innego członka Rady do zwołania posiedzenia Rady.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji.

§ 15.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
5) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6) Nadzór nad działalnością Fundacji.
7) Rozpatrywanie wniosków, planów i sprawozdań Zarządu dotyczących działalności i rozwoju Fundacji.
8) Zatwierdzanie na wniosek Zarządu planów inwestycyjnych Fundacji.
9) Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16.

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 17.

1. Fundacja nie udziela pożyczek, ani nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskim.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskim, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5. Za osoby bliskie uważa się osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zarząd Fundacji

§ 18.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż trzech członków, w tym z Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów na czteroletnią, wspólną kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków Rady.

§ 19.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
2) wykonywanie uchwał Rady;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacją;
4) przygotowywanie wniosków w sprawie tworzenia jednostek organizacyjnych;
5) informowanie członków Rady o wszystkich ważniejszych wydarzeniach oraz konsultowanie z nimi ważniejszych inicjatyw i działań;
6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, w tym kierowników ośrodków, oraz ustalanie zakresu ich obowiązków;
7) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Fundacji;
8) prowadzenie dokumentacji podejmowanych w toku bieżącej działalności Fundacji decyzji oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi;
9) składanie okresowych sprawozdań ze swej działalności przed Radą;
10) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
11) uchwalanie regulaminów;
12) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
13) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
14) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
15) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
16) tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów;
17) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd może odbywać swoje posiedzenia w każdym miejscu i czasie.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej dwóch członków Zarządu.
7. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.
8. Posiedzenia Zarządu mogą odbyć się przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
10. Zarząd co roku, do końca lutego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 20.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, przy czym w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczne jest działanie Prezesa Zarządu na podstawie uchwały Rady. W tym zakresie Prezes nie może upoważnić innej osoby do występowania w jego imieniu.
2. W sprawach zwykłego zarządu Prezes może upoważnić, w formie pisemnej, inną osobę do występowania w jego imieniu, natomiast w przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd, upoważnienie takie nie jest możliwe.
3. W stosunkach pomiędzy Zarządem a Fundacją, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady.

Zmiana Statutu

§ 21.

1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2. Zmiana statutu Fundacji wymaga uchwały Rady, podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów członków Rady.

§ 22.

1. Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub organizacją pożytku publicznego, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie może nastąpić poprzez przejęcie. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być stroną przejmującą lub przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, jest Zarząd Fundacji.
3. Połączenie nie może nastąpić, gdy w jego wyniku miałyby się zmienić cele Fundacji.
4. Połączenie wymaga uchwały Rady Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 23.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§ 24.

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu większością kwalifikowaną 2/3 głosów członków Rady.

§ 25.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczone zostaną na działalność zbliżoną do celów Fundacji.

Wspomóż nas darowizną

Każdy odruch serca się liczy. Twoja darowizna czy też czas poświęcony na wolontariat to zmiana na lepsze w społeczeństwie.